Bielsko-Biała, 25.05.2018 r.

 

Klauzula informacyjna

 

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie, na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana informuje, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Banialuka reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Adama Mickiewicza 20, e-mail: teatr@banialuka.pl, tel. +48 33 8123394.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w siedzibie instytucji przy ul. Adama Mickiewicza 20,  Panią Aleskandrą Kosior, e-mail: iod@banialuka.pl, tel. 661 115 285.
3. Administrator danych, w świetle art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z Teatrem Lalek Banialuka oraz w pozostałych przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub inne instytucje wykonujące zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, jak również podmioty, które na postawie umów podpisanych z Teatrem Lalek Banialuka, przetwarzają dane w jego imieniu.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podczas udzielania zgody na przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
12. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.

 

 


powrót »

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

 

 

 

  

  Wirtualne panoramy

 


Informujemy, że Teatr Lalek Banialuka został przyłączony do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"                                                                                                                                        więcej


 

Zapisz się do naszej listy mailingowej i bądź informowany o nowościach.