Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

29 / 09 / 2022

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: organizator widowni oraz obsługa kasy biletowej

 

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę do pracy w Biurze Obsługi Widza  w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę. 
Pierwsza umowa na okres próbny.

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

·         wykształcenie wyższe magisterskie,

·         biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

·         komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność i wysoka kultura osobista, systematyczność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

II. ZAKRES CZYNNOŚCI:

1.       Organizacja i sprzedaż spektakli w Teatrze Lalek Banialuka i w terenie.

2.       Organizacja innych form działalności teatru, w tym edukacji teatralnej.

3.       Promocja, reklama spektakli oraz innych form realizowanych przez Teatr.

4.       Przygotowywanie biletów.

5.       Prowadzenie kasy biletowej i jej rozliczanie.

6.       Wystawianie faktur za sprzedane bilety.

7.       Przygotowywanie umów dla kontrahentów.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    List motywacyjny (podpisany odręcznie),

2.    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie),

3.    Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

4.    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

5.    Oświadczenie : (podpisane odręcznie)

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisane odręcznie).

7.    Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisane odręcznie).

IV. TERMIN SKŁADANIA:

 Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: 

„Oferta pracy na stanowisko organizator widowni oraz obsługa kasy biletowej” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej, lub wysłać dokumenty aplikacyjne 
e-mailem na adres [email protected]  do dnia  12 października 2022 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.