Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

30 / 09 / 2021

ORGANIZATOR WIDOWNI ORAZ OBSŁUGA KASY BILETOWEJ

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę do pracy w Biurze Obsługi Widza w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę. Pierwsza umowa na okres próbny.

 

I.     WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1.         Wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane o kierunku marketing),

2.         Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

3.         Komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność i wysoka kultura osobista, systematyczność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

 

II. ZAKRES CZYNNOŚCI:

1.         Organizacja i sprzedaż spektakli w Teatrze, w terenie oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej,

2.         Organizacja i sprzedaż  innych form działalności teatru, w tym edukacji teatralnej.

3.         Organizacja widowni w zakresie prawidłowej obsługi przedstawień, wydarzeń i innych imprez 
oraz działań,

4.         Prowadzenie działań marketingowych mających na celu określenie i poszukiwanie docelowej grupy odbiorców, sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych na przedstawienia oraz innych produktów i usług Teatru, 

5.         Prowadzenie kasy biletowej i jej rozliczanie,

6.         Obsługa systemu on-line sprzedaży biletów i rezerwacji oraz obsługa terminala płatniczego, itp.,

7.         Wystawianie faktur za sprzedane bilety i ich rozliczanie,

8.         Przygotowywanie umów, sprawozdań, analiz, raportów itp.

9.         Inne prace zlecone przez przełożonego.

 

III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

1.         List motywacyjny (podpisany odręcznie),

2.         Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie),

3.         Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

4.         kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

5.         Oświadczenie : (podpisane odręcznie)

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisane odręcznie).

7.         Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisane odręcznie).

 

IV. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko Organizator widowni oraz obsługa kasy biletowej” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej 
lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres [email protected]  do dnia  22 października 2021 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.