Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE: ELEKTROAKUSTYK

04 / 07 / 2022

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę 
na stanowisko elektroakustyka w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa na okres próbny.

Zakres czynności m.in.:

·         przygotowanie i obsługa światła, nagłośnienia oraz urządzeń audiowizualnych w trakcie prób i spektakli 

·         montaż i demontaż urządzeń nagłośnieniowych, oświetleniowych i audiowizualnych  w celu przygotowania spektakli i innych wydarzeń artystycznych, w tym praca na wysokości 
pow. 3m.

·         współpraca z reżyserami w opracowywaniu scenariusza świateł, muzyki i projekcji audiowizualnych poszczególnych spektakli,

·         wykonywanie nagrań do spektakli na nośniki dźwięku

·         utrzymywanie w gotowości eksploatacyjnej urządzeń elektrycznych i sprzętu akustycznego 
w Teatrze ( w tym w szczególności m.in. ewidencjonowanie i bieżące zaopatrzenie),

·         Bieżące przeglądy, konserwacja i drobne naprawy urządzeń nagłośnieniowych

 i oświetleniowych

·         kontrola sprawności technicznej sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego

·         obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego,

·         dbałość o wykorzystywany sprzęt teatru, jego odpowiedni transport i magazynowanie

·         realizacja zgodnej z BHP eksploatacji urządzeń technologii scenicznej

·         dbanie o estetykę sceny podczas prób i przedstawień

·         inne prace techniczne, w tym montaż drobnej scenografii do spektakli

·         współpraca z pozostałymi pracownikami Teatru.

 

Inne wymagania:

·         wykształcenie min. średnie (szkoła o profilu elektrycznym, elektronicznym),
uprawnienia SEP E,

·         posiadanie min. podstawowych umiejętności w zakresie realizacji światła oraz realizacji dźwięku,

·         dyspozycyjność – praca w systemie równoważnego i przerywanego czasu pracy, w godzinach popołudniowych i w weekendy oraz niekiedy praca na wyjazdach.

·         gotowość do podróży służbowych

·         Cechy: komunikatywność, dojrzałość emocjonalna, zdolność analitycznego myślenia i planowania, samodzielność, wysoka kultura osobista, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

 

Warunki pracy:

·         w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę

·         wymiar czasu pracy: 1 etat

·         miejsce świadczenia pracy: Teatr Lalek Banialuka Bielsko-Biała ul. Adama Mickiewicza 20

·         istnieje możliwość wyjazdów służbowych

 

Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny (podpisany odręcznie),

·         Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie),

·         Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

·         Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

·         Oświadczenie : (podpisane odręcznie)

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane 
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

·         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisane odręcznie).

·         Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisane odręcznie).

·         Kserokopia uprawnień SEP.

 

Termin składania:


Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko elektroakustyka” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej, lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres [email protected]  - do 15 lipca 2022  r.

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku elektroakustyka zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.