Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE: PLASTYK TEATRALNY - ZASTĘPSTWO

06 / 06 / 2022

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę na stanowisko PLASTYKA TEATRALNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo.

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

1.         Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2.         Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3.         Wykształcenie minimum średnie o kierunku plastycznym,

4.         Komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

 

II.  ZAKRES CZYNNOŚCI:

 

1.       Wykonywanie oprawy plastycznej dla wystawianych sztuk.

2.       Współpraca merytoryczna, organizacyjna i realizacyjna ze scenografami w zakresie przygotowania oprawy plastycznej realizowanych sztuk. 

3.       Modelowanie lalek i przedmiotów plastycznych, dekoracji, rekwizytów.

4.       Szycie kostiumów dla aktorów i lalek wg projektu scenografa (współpraca z pracownią krawiecką). 

5.       Wykonywanie wzorów i szablonów do malowania dekoracji.

6.       Charakteryzowanie aktorów.

7.       Wykonywanie prac plastycznych związanych z oprawą Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.

8.       Projektowanie i wykonywanie elementów reklamowych do gablot oraz stała opieka nad gablotami reklamowymi.

9.       Wykonywanie dekoracji okolicznościowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku Teatru.

10.    Inne zlecone przez przełożonego.

 

III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

 

1.     List motywacyjny (podpisany odręcznie),

2.     Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie),

3.     Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

4.     Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

5.     Oświadczenie : (podpisane odręcznie)

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisane odręcznie).

7.     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisane odręcznie).

 

IV. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko - plastyk teatralny” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej
lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres [email protected] -  do dnia  17 czerwca 2022 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.