Aktualności

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA - SPECJALISTA DS. FESTIWALU

Ogłoszenie o naborze

Stanowisko: SPECJALISTA DS. FESTIWALU

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę do pracy w Biurze Festiwalowym w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę. Pierwsza umowa na okres próbny.

 

 

I.     WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane o kierunku teatrologia, wiedza o teatrze);
 2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 3. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 4. Mile widziane doświadczenie w koordynowaniu wydarzeń artystycznych w tym: festiwali i eventów;
 5. Komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność i wysoka kultura osobista, systematyczność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

II. ZAKRES CZYNNOŚCI:

 1. Przygotowywanie i koordynacja kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej (MFSL);
 2. Pozyskiwanie grantów i dotacji na rzecz MFSL;
 3. Nawiązywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z polskimi i zagranicznymi zespołami teatralnymi;
 4. Ustalanie warunków prezentacji i współpraca przy przygotowywaniu kontraktów (umów);
 5. Współdziałanie w zakresie ustalania programu MFSL;
 6. Opracowanie merytoryczne ulotek i druków reklamowych MFSL;
 7. Dokumentowanie i archiwizowanie kolejnych edycji MFSL;
 8. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z współpracą Teatru Lalek Banialuka z teatrami w kraju i za granicą, a w szczególności utrzymywanie stałych kontaktów z organizatorami krajowych i międzynarodowych festiwali oraz koordynowanie prac związanych z zagranicznymi wyjazdami Teatru i popularyzowaniem Teatru za granicą;
 9. Opracowanie merytoryczne wydawnictw informacyjnych i promujących Teatr, programów teatralnych, ulotek prasowych i innych druków popularyzujących przedstawienia i działalność Teatru;
 10. Przygotowanie dokumentacji literackiej sztuk (gromadzenie tekstów realizowanych sztuk) i dokumentacji poszczególnych realizacji teatralnych;
 11. Współpraca ze specjalistą ds. promocji i reklamy w zakresie opracowywania strategii promocyjnej i reklamowej Teatru w kraju i za granicą (w tym również współpraca z mediami internetowymi);
 12. Opracowywanie merytoryczne informacji na stronę internetową oraz media społecznościowe Teatru;
 13. Prowadzenie kroniki działalności artystycznej Teatru oraz dokumentacji teatralnej i archiwum wycinków prasowych;
 14. Przygotowywanie sprawozdań i relacji dotyczących artystycznej działalności Teatru;
 15. Pozyskiwanie grantów i dotacji na rzecz Teatru;
 16. Udzielanie Zamówień Publicznych w zakresie zajmowanego stanowiska  (opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców);
 17. Inne prace zlecone przez przełożonego.

 

III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. List motywacyjny (podpisany odręcznie);
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie);
 3. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 5. Oświadczenie : (podpisane odręcznie)
  - o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisane odręcznie).
 7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisane odręcznie).

 

IV. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:  „Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. Festiwalu”  w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres [email protected]  do dnia  12 pażdziernika 2022 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.