Dokumenty

RODO - serwisy społecznościowe

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), Instagram (Meta), YouTube

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem stron Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielska-Białej w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielska-Białej  reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 20, e-mail: [email protected], tel. 33 815 09 14.

Administrator Danych osobowych przetwarza dane osobowe osób, które w mediach społecznościowych Teatru:

- dokonały subskrypcji strony Teatru poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”,

- wykonały reakcje na stronie serwisu np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.,

- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów;

- udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych w serwisie społecznościowym Teatru;

- opublikowały recenzję;

- wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych Teatru poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielska-Białej  reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem danych osobowych wraz z:

- Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal

Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej Facebook)

- Instagram LLC., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA,

- YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA,

- Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia)

 

Każdy z w/w współadministratorów, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu, samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielska-Białej  reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

W przypadku serwisu Facebook, Teatr Lalek Banialuka jako administrator stron w serwisie społecznościowym, nie ma dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zdarzeń; ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu.

Regulamin korzystania z usług firmy META, w tym zasady ochrony prywatności, prawa przysługujące Państwu w związku z korzystaniem z serwisów Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/policy 

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem:

https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Zasady dotyczące serwisu Instagram dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=faq_content 

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu YouTube, znajdują się na stronie: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl  https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielska-Białej  reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, elektronicznie: [email protected] lub pisemnie: na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- prowadzenia stron Teatru Lalek Banialuka w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube na warunkach oraz na niepodlegających zmianie zasadach określonych przez ich właścicieli - administratorów tych serwisów, zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami, w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji, budowania i utrzymania więzi w ramach społeczności lokalnej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości;

- analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Teatru Lalek Banialuka.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach, w celu umożliwienia im publikacji treści, informowania o nowych treściach oraz wydarzeniach czy usługach, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem stron Teatru Lalek Banialuka w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram mogą być przekazywane:

- podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane,

- podmiotom upoważnionych do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora Teatr Lalek Banialuka poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Facebook oraz Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. YouTube może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony Teatru Lalek Banialuka w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, w zakresie danych przetwarzanych przez administratora Teatr Lalek Banialuka może korzystać z następujących uprawnień: Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki określone w RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora Teatr Lalek Banialuka odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Facebook Ireland Limited do irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych.

Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook Ireland Limited oraz YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na stronach ww. serwisów społecznościowych. W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne. 

Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników nie wymagamy podawania danych osobowych takich jak: nr PESEL, nr dowodu osobistego, numery kont osobistych itp., ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe, zarówno własne, jak i osób trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Teatr Lalek Banialuka do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.