Covid-19

Instrukcja działania Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej w okresie obowiązywania reżimu sanitarnego w  związku z pandemią COVID-19.

 

§ 1


1.    Ustalenie zakresu funkcjonowania i wprowadzenie szczegółowych zasad organizacji pracy w Teatrze zależne jest od aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia odnośnie do reżimu sanitarno- epidemiologicznego.
2.    Instrukcja działania Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej w okresie obowiązywania reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19, zwana dalej Instrukcją, określa warunki i zasady zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających w Teatrze oraz czynności i zadania związane z działalnością Teatru, obsługą widzów, kontaktami zewnętrznymi i wewnętrznymi niezbędnymi do zapewnienia ciągłości działania Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.

§ 2
(ZASADY POSTĘPOWANIA )


Zobowiązuje się wszystkich Pracowników oraz inne  osoby przebywające w Teatrze do przestrzegania następujących zasad:
1.    W budynku Teatru mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w przedstawieniach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2.    Przy wejściu do budynku każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk.
3.    W budynku Teatru należy zachować dystans  min.  2 metrów od innej osoby ( dystans społeczny).
4.    Należy stosować zasady higieny polegające na regularnym i dokładnym myciu rąk wodą  z mydłem oraz, w miarę możliwości, dezynfekcję środkiem odkażającym na bazie alkoholu (min. 60%).
5.    Starać się nie dotykać dłońmi twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
6.    Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta   i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, po czym jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady zmieszane i umyć ręce, używając mydła i wody albo zdezynfekować je środkami dezynfekującymi na bazie alkoholu (min. 60%).
7.    Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi oraz pozostałym osobom przebywającym w budynku Teatru, aby nie kasłały i nie kichały w naszym kierunku oraz aby przestrzegały higieny kaszlu i oddychania.
8.    Inne osoby przebywające (odwiedzające) w Teatrze mają obowiązek zasłaniania nosa i ust przez cały czas swojego przebywania w budynku Teatru na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

§ 3
(ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA)

1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Teatru należy:
a)    zapewnić  środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło),
b)     upowszechnić w określonym, łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
c)    wywiesić w pomieszczeniach instrukcje higieniczno-sanitarne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach płynów dezynfekcyjnych - także instrukcji dezynfekcji rąk.
d)    zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
e)     W miarę możliwości często wietrzyć pomieszczenia.
2.    W przypadku, kiedy niemożliwe będzie korzystanie z urządzeń klimatyzacyjnych, zaleca się wdrożenie częstszych i dłuższych przerw w celu zwiększenia efektywności pracy wentylacji  mechanicznej albo tradycyjnego wietrzenia sal widowiskowych.
3.    Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
4.     Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
5.    Regularnie, codziennie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się pracownicy oraz inne osoby przebywające w Teatrze np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
6.    Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem oraz dezynfekowane.

§ 4
(OBSŁUGA WIDZÓW)

1.    W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi  widzów należy stosować następujące zasady:
a)    preferowana jest sprzedaż i rezerwacja biletów w systemie on-line, zaś przy zakupie biletów w kasie - realizacja płatności bezgotówkowo. Przy zakupie biletu w kasie Teatru, niezbędne jest pozostawienie tzw. oświadczenia epidemiologicznego.
b)    wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczek oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez pracowników Teatru mających bezpośredni, osobisty  kontakt z  widzami. 
2.    Do budynku Teatru wejściem głównym wchodzą:
a)    Widzowie posiadający zakupione uprzednio bilety ( drzwi po lewej stronie),
b)    Widzowie zamierzający zakupić bilety w kasie Teatru ( drzwi po prawej stronie).
3.    W budynku Teatru w oznaczonych miejscach znajdują się  dozowniki płynów do dezynfekcji rąk: m.in. w przedsionku holu, holu, obok wejścia przy portierni Teatru.
4.    Aby nie powodować nadmiernego gromadzenia się osób, wstęp  widzów do budynku Teatru jest możliwy, nie wcześniej, niż 15 minut przed planowanym rozpoczęciem przedstawienia  lub na 5 minut przed umówionym spotkaniem z pracownikiem Teatru, zgodnie z instrukcjami poruszania się w holu Teatru. 
5.    Wejście widzów na widownię Teatru będzie koordynowane przez pracowników Impresariatu.
6.    Miejsce na widowni, zgodne z zakupionym biletem, wskazuje każdorazowo pracownik obsługi widowni. Bez zgody pracownika obsługi widowni nie wolno zmienić zajętego miejsca.
7.    Widownia może być wypełniona do połowy dostępnych w danej sali miejsc siedzących (50 % zajętości miejsc na widowni), przy czym, co najmniej co drugie miejsce w każdym rzędzie musi pozostawać wolne.
8.    Na czas obowiązywania niniejszej Instrukcji szatnia Teatru Lalek Banialuka pozostaje nieczynna. 
Zabronione jest wnoszenie do budynku Teatru:
- dużych plecaków, bagaży ; długich parasoli,
- przedmiotów i płynów uznanych za niebezpieczne, 
oraz zakazuje się:
- jedzenia i picia,
- palenia tytoniu i e-papierosów.
9.    Wszystkie osoby przebywające w budynku i przed budynkiem Teatru obowiązane są zachować co najmniej 2- metrowy dystans pomiędzy sobą, nie przemieszczać się poza miejsca wyznaczone i ściśle podporządkowywać się poleceniom pracowników Impresariatu. 
10.    Do budynku Teatru nie będą wpuszczane osoby z objawami towarzyszącymi COVID-19, m.in. zgłaszające  pracownikom informację o podwyższonej temperaturze ciała, jak również osoby nie stosujące się do wymogów wynikających z aktualnych regulacji prawnych dotyczących zakrywania ust i nosa.
11.    Osoby  nie stosujące się do niniejszej Instrukcji ,  mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do przebywania  w budynku Teatru.

§ 5
(ZASADY PRACY PRACOWNIKÓW TEATRU)

1.    Pracownicy wykonujący pracę w siedzibie Teatru stosują się do zasad określonych w §2. 
2.    W określonych przypadkach, w których jest to możliwe i racjonalnie uzasadnione pracownicy Teatru zatrudnieni na umowę o pracę, mogą wykonywać przez czas oznaczony, pracę określoną w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
3.    Zasady dodatkowe dotyczące pracy aktorów na scenie:
a)    Inspicjent/reżyser sprawuje nadzór nad zespołem artystycznym w zakresie bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego wśród aktorów,
b)    inspicjent w razie potrzeby dokonuje czynności dezynfekujących  dekoracji, kostiumów, lalek itp., po uprzedniej konsultacji z Kierownikiem Technicznym.

§ 6
(POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM)

1.    W przypadku stwierdzenia u danej osoby wyraźnych oznak choroby wzbudzających podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, takich jak podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba ta nie powinna zostać wpuszczona do budynku Teatru. Powinna ona zostać poinstruowana o konieczności niezwłocznego zgłoszenia się do izby przyjęć najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr tel. 504 022 816, 514 122 992.
2.    Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Teatru w celu:
a)     ustalenia przez obsługę ( wyznaczonych pracowników) obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, o której mowa w ust. 1, przeprowadzenia rutynowego sprzątania zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
b)    ustalenia listy pracowników oraz innych osób przebywających w Teatrze, z którymi miała kontakt osoba, u której stwierdzono objawy towarzyszące COVID-19,
c)    zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały z nią kontakt.

§ 7
(WAŻNE TELEFONY, ADRESY STRON INTERNETOWYCH) 

1.    Szczegółowych informacji w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 można uzyskać m. in. poprzez:
a)    kontakt z całodobową infolinią NFZ: 800 190 590 oraz infolinią PSSE w Bielsku-Białej: 
504 022 816, 514 122 992,
b)    bieżące śledzenie komunikatów i wytycznych zamieszczanych na stronach internetowych:
•    Głównego Inspektora Sanitarnego: www.gis.gov.pl
•    Ministra Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie
•    Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/web/dyplomacja
•    Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.gov.pl/web/kultura
•    Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej: www.psse.bielsko.pl
•    Urzędu Miasta w Bielsku-Białej: www.bielsko-biala.pl
4.    Dane teleadresowe oddziałów zakaźnych w województwie śląskim dostępne są na stronach internetowych:
    Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach: www.wsse.katowice.pl
    Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej: www.psse.bielsko.pl


§ 8
(UWAGI KOŃCOWE)


1.    Zmiany postanowień Instrukcji działania Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej w okresie obowiązywania reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19 dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru.
2.    Integralną część Instrukcji działania Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej w okresie obowiązywania reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19 stanowi:
•    Załącznik nr 1 - Instrukcja mycia rąk,
•    Załącznik nr 2 - Instrukcja dezynfekcji rąk,
•    Załącznik nr 3 - Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki,
•    Załącznik nr 4 - Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.