Dokumenty

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 20, e-mail: [email protected], tel. +48 33 815 09 14.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Beatę Kózkę. Z Inspektorem można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, e-mail: [email protected].
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a/b/c/d/e RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, realizacji zawartych umów, zakupu biletów, wysyłania newslettera, w celach analitycznych i statystycznych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody to tylko i wyłącznie w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Dostęp do Państwa danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Administratora. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania, - podmiotom, które na podstawie umów podpisanych z Teatrem Lalek Banialuka, przetwarzają dane w jego imieniu. W pozostałym zakresie dane nie będą nikomu przekazywane poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   - przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 8. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.