Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Teatrze Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w Bielsku-Białej

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej dysponuje dwoma salami widowiskowymi:

 • Dużą Sceną, na której znajduje się 213 ponumerowanych miejsc na widowni oraz
 • Sceną na Piętrze, na której miejsca na widowni są nienumerowane.

W dni powszednie (tj. poniedziałek – piątek) miejsca na widowniach obu sal, wskazują pracownicy Teatru.

REZERWACJA BILETÓW INDYWIDUALNYCH

Rezerwacji i zakupu biletów można dokonać w:

 1. Kasie Teatru (ul. Adama Mickiewicza 20) poniedziałek - piątek: 8:00 – 16:00 niedziela: godzinę przed spektaklem, tel. +48 33 815 09 15 w.2
 2. Biurze Obsługi Widza (ul. Adama Mickiewicza 20) poniedziałek - piątek: 8:00 – 16:00 tel. +48 33 815 09 15 w.2
   e-mail: [email protected]

  * Bilety rezerwowane osobiście i telefonicznie na spektakle w niedzielę, należy wykupić do czwartku poprzedzającego ten termin. Po tym czasie rezerwacje będą anulowane.

 3. Systemie sprzedaży on-line

  W repertuarze należy kliknąć „kup bilet”, aby przejść do systemu zakupu biletów.

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z regulaminem.

Program „Rodzina Plus”

Osoby korzystające z programu „Rodzina Plus” mogą dokonać zakupu biletów tylko w kasie Teatru za okazaniem imiennej karty „Rodzina+”.

Program „Weteran Plus”

Osoby korzystające z programu „Weteran Plus” mogą dokonać zakupu biletów tylko w kasie Teatru za okazaniem imiennej karty „Weteran Plus”.

Program „Miejsce przyjazne dla seniorów”

Osoby korzystające z programu „Miejsce przyjazne dla seniorów” mogą dokonać zakupu biletów tylko w kasie Teatru za okazaniem imiennej karty „ Karta Seniora”.

REZERWACJA BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Rezerwacja grupowa dotyczy klas szkolnych i wycieczek zorganizowanych.
 2. Rezerwacji grupowej można dokonać telefonicznie (+48 33 815 09 15), email [email protected] lub osobiście w Biurze Obsługi Widza.
 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie ustalonym z Biurem Obsługi Widza.
 4. Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia Teatru o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów.

Regulamin sprzedaży biletów, w tym sprzedaży on-line

 1. §1
  Sprzedaż on-line

  1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 20. NIP: 547-004-63-73, Regon: 070-457-831.
  2. Sprzedaż biletów rozpoczyna się po wprowadzeniu spektakli do systemu kasowego – po zatwierdzeniu repertuaru przez Dyrekcję.
  3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.banialuka.pl:
   a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
   b) wypełnienia formularza „Twoje dane”,
   c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line,
   d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail,
  4. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line możliwe jest po akceptacji Regulaminu sprzedaży i Regulaminu widowni zał. nr 1
  5. Przy zakupie biletów on-line, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
  6. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
  7. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 30 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
  8. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro S.A. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayPro S.A. właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: [email protected].
  9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.
  10. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku, z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
  11. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu Przelewy24.
  12. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Kupującego. Aby otrzymać fakturę należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję: „Faktura VAT” – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia lub skontaktować się z Kasą Teatru.
  13. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i  ulgowe.
  14. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
  15. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po zatwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznika z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku.
  16. Kupujący – w razie wybrania odpowiedniej opcji – może odebrać bilety w kasie Teatru.
  17. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 szt. indywidualnych biletów na jedno wydarzenie.
  18. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów, niż została określona w §1 ust. 17 Teatr prosi o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Widza lub Kasą biletową Teatru.
  19. Sprzedaż biletów w Systemie on-line kończy się na 15 minut przed rozpoczęciem danego spektaklu.
  20. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
  21. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Teatru.
  22. W przypadku wybranych spektakli wskazanych przez Teatr, Kupujący określa dla każdego biletu status osoby uczestniczącej w spektaklu, która będzie posługiwała się tym biletem poprzez dobrowolne wskazanie, czy jest osobą zaszczepioną. Bilet na spektakl dla osoby zaszczepionej będzie zawierał informację o szczepieniu – statusie osoby zaszczepionej - w postaci napisu „Bilet na miejsce nielimitowane”; Warunki udziału w spektaklu osób zaszczepionych zostały określone w §5. 
  23. Wszystkie bilety na spektakle opisane w ust. 18, zarówno dla osób zaszczepionych, jak i nie zaszczepionych, będą nienumerowane, tj. nie będą wskazywać rzędu ani miejsca na widowni. Widzowie samodzielnie dokonują wyboru miejsc na widowni, jednakże w uzasadnionych przypadkach, miejsca mogą wskazać im pracownicy teatru.
  24. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 2. §2
  Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

  1. Kupującemu bilet w systemie on-line nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionych biletów. Teatr nie przyjmuje zwrotu zakupionych on-line biletów i nie zwraca uiszczonej kwoty zakupu (art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta – t. j. Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm. ). Wyjątek stanowi sytuacja określona w § 3.
  2. Zwrot biletów zakupionych w kasie Teatru możliwy jest najpóźniej w określonych niżej terminach:
   a) w przypadku biletów na spektakle prezentowane w soboty i niedziele – zwrot jest możliwy najpóźniej do czwartku poprzedzającego dany spektakl;
   b) w przypadku biletów na spektakle prezentowane w pozostałe dni (tj. od poniedziałku do piątku) – zwrot jest możliwy najpóźniej dwa dni przed dniem prezentacji przedstawienia. W sytuacji kiedy ostateczny termin zwrotu wypada w sobotę, niedzielę lub święto (dzień wolny od pracy), za termin zwrotu biletów przyjmuje się dzień roboczy poprzedzający te dni.
  3. Zwrot należności za bilety zakupione w kasie będzie dokonany w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.
  4. Zwrotu należności za bilety zakupione  w kasie dokonuje się na podstawie zakupionych biletów i paragonu fiskalnego. 
  5. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl (z zastrzeżeniem wynikającym z § 5 ust. 4 Regulaminu) i nie ma prawa do zwrotu uiszczonej ceny biletu.
  6. Bilety niewykorzystane, nie podlegają zwrotowi. Nie ma również możliwości przepisania niewykorzystanych biletów na inny termin.
 3. §3
  Odwołanie spektaklu

  1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w terminie do 30 dni po odwołanym spektaklu. 
  2. W przypadku zakupu biletu w kasie, podstawę zwrotu wpłaconej kwoty za bilet, stanowić będzie bilet wraz z paragonem fiskalnym.
  3. W przypadku zakupu biletu w systemie on-line, podstawę zwrotu wpłaconej kwoty za bilet, stanowić będzie zgłoszenie mailowe o zwrot na adres: [email protected], zawierające imię i  nazwisko kupującego, nr transakcji oraz nr konta bankowego, na które teatr ma dokonać zwrotu wpłaconej kwoty.
 4. §4
  Ochrona danych Kupującego

  1. Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
  3. Dane osobowe zawarte w formularzu (imię, nazwisko, e-mail, miejscowość) są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a  Teatrem Lalek Banialuka. Podanie tych danych jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
  4. W trakcie zakupu biletu online istnieje możliwość zapisania adresu e-mail w bazie danych Użytkowników Usługi Newsletter, za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (REGULAMIN NEWSLETTERA).
  5.  Administratorem danych jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Adama Mickiewicza 20, e-mail: [email protected], tel. +48 33 822-10-47.
  6. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected]
  7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, które na postawie umów podpisanych z Teatrem Lalek Banialuka świadczą usługi IT, w tym usługi hostingowe. Odbiorcami danych mogą być również organy władzy publicznej lub inne instytucje wykonujące zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  9. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
  10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  11. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.
 5. §5
  Udział osób zaszczepionych w spektaklach

  1. Definicja osoby zaszczepionej - osoba, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek dwudawkowych.
  2. Pracownik Biura Obsługi Widza może żądać od Kupującego określenia w trakcie dokonywania Rezerwacji, które z biletów będą przeznaczone dla osoby zaszczepionej, a informacja o tym znajdzie się na bilecie.
  3. Informacje, o których mowa w ust. 2 wykorzystywane są przez Teatr  do przestrzegania limitów uczestnictwa w spektaklach, ustanowionych zgodnie  z obowiązującym  w dacie zakupu biletu Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  4. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż każda z osób posługująca się biletem dla osoby zaszczepionej (bilet wskazany przez Kupującego zgodnie z §1 ust. 22) będzie musiała przed wstępem na spektakl okazać stosowne zaświadczenie  o zaszczepieniu się. Zaświadczeniem może być: wydruk zawierający kod QR, wydany przez punkt szczepień, lekarza POZ albo pobrany i wydrukowany z Internetowego Konta Pacjenta, lub zaświadczenie w formie elektronicznej, zawierające kod QR dostępne w aplikacjach „mojeIKP” albo „mObywatel”.
  5. W przypadku, kiedy osoba posługująca się biletem dla osoby zaszczepionej nie okaże przy wstępie na spektakl zaświadczenia opisanego w ust. 4, wydanego dla siebie, osoba taka nie będzie mogła uczestniczyć w spektaklu, a Kupujący nie będzie miał prawa do żądania zwrotu ceny biletu, a Teatr zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 6. §6
  Postanowienia końcowe

  1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Lalek Banialuka nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
  2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,    a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
  3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
  4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
  5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widza i Kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.banialuka.pl
  6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
  7.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej.

   

 7. Zał nr 1.

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  D.021.20.2022
  Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
  Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana
  w Bielsku-Białej  z dnia 15.11.2022

   

  REGULAMIN WIDOWNI
  TEATRU LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA W BIELSKU-BIAŁEJ

 8. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Wszyscy widzowie Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej (zwanego dalej Teatrem) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz jak największego komfortu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Teatr. Poprzez wydarzenia rozumie się przedstawienia, spektakle, koncerty, warsztaty i inne imprezy kulturalne odbywające się w Teatrze.
  3. W przypadku wydarzeń, na które obowiązuje „wstęp wolny” do Teatru może wejść maksymalnie tyle osób, ile jest miejsc na widowni.
  4. Zasady postępowania określone w niniejszym regulaminie obowiązują widzów w całym obiekcie Teatru.
  5. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Teatr w okresie obowiązywania regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
  6. Każdy uczestnik wydarzeń (widz) jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed zakupem biletu i do przestrzegania zawartych w nim procedur oraz zasad zachowania, a także dostosowania się do wytycznych obsługi Teatru.
  7. Teatr może  utrwalać przebieg wydarzenia, w tym osób/widzów uczestniczących w wydarzeniu jako widownia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Teatr. Dane te w postaci wizerunku widzów mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Teatru w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. YouTube). Teatr może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na widowni, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji. Utrwalanie wizerunku na zdjęciach lub filmach, w celach wskazanych w niniejszym ustępie stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Teatr. Uwieczniony wizerunek stanowić będzie wyłącznie szczegół widowni wydarzenia artystycznego i nie ma on na celu przedstawienia konkretnej osoby, stąd widzom  nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
  8. Wstęp na widownie Teatru jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu/zaproszenia/wejściówki.
  9.  Zabrania się wnoszenia na teren Teatru przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa widzów i innych osób przebywających w Teatrze.
  10. Na wydarzenia organizowane przez Teatr zabrania się wstępu osobom: a)    będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź psychoaktywnych, b) których zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, normami społecznymi i niniejszym regulaminem, c) które swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Teatrze. d)  ze zwierzętami, za wyjątkiem psów przewodników towarzyszących osobom z niepełnosprawnością wzroku.
 9. II. SZATNIA

  1. Szatnia Teatru Lalek Banialuka jest obowiązkowa, bezpłatna i samoobsługowa.
  2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty pozostawione w szatni oraz zgubione lub utracone (np.  na skutek kradzieży) na jego terenie.
  3. W Teatrze obowiązuje następujący tryb obsługi widzów w szatni:
   a) grupy przedszkolne i szkolne w obecności swoich opiekunów pozostawiają w szatni okrycia wierzchnie na wskazanym przez obsługę szatni wieszaku,
   b) dorosły widz oraz młodzież pozostawiają okrycie wierzchnie w szatni na wolnym wieszaku.
 10. III. ORGANIZACJA WIDOWNI

  1. Każdy widz zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginalny, ważny na dane wydarzenie bilet/wejściówkę/zaproszenie, które podlegają kontroli przed wejściem na widownię, przez upoważnioną przez Teatr osobę.
  2. Osoba, o której mowa w pkt. 1, może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do zniżek, z których widz skorzystał w chwili zakupu biletu/wejściówki/zaproszenia.
  3. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniach w Teatrze na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych/opiekunów prawnych. Osoba dorosła ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody na osobie i mieniu małoletniego.
  4. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z sal i zaplecza Teatru tylko pod nadzorem    nauczyciela/opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo.
  5. Na terenie Teatru, a zwłaszcza podczas trwania wydarzeń zabrania się:
   a)  dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody Dyrektora Teatru,
   b) korzystania z telefonów komórkowych, c)  spożywania alkoholu, innych używek oraz palenia papierosów,
   d) głośnego zachowywania się zakłócającego przebieg wydarzenia,
   e) wnoszenia i spożywania na widowniach teatralnych artykułów spożywczych i napojów,
   f)  niszczenia urządzeń i wyposażenia Teatru,
   g) wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu (garderoby, scena, zaplecze sceny itp.),
   h) użytkowania sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Teatru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
  6. Widzowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad/procedur dotyczących zachowania porządku, czystości oraz zachowania bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym, w tym COVID-19.
  7. Widzowie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich na terenie Teatru.
 11. IV. SPÓŹNIENIA WIDZÓW

  1. Widzowie spóźnieni z chwilą rozpoczęcia wydarzenia zobowiązani są zająć miejsca wskazane przez upoważnioną przez Teatr osobę.
  2. W przypadku, gdy nie jest możliwe wprowadzenie widza na widownię bez zakłócenia wydarzenia, wówczas widz zobowiązany jest poczekać z wejściem na widownię do przerwy, o ile przerwa w spektaklu jest przewidziana. Ocena co do możliwości wprowadzenia widza bez zakłócenia wydarzenia należy do upoważnionej przez Teatr osoby, która może podjąć decyzję o braku możliwości wejścia na widownię po rozpoczęciu spektaklu.
  3. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w pkt.1 i pkt. 2 widzom nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet w żadnym zakresie.
 12. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W trakcie trwania wydarzeń w Teatrze dyżur pełni Specjalista do spraw ppoż. Widzowie zobowiązani są do stosowania się do jego poleceń w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ppoż oraz ewakuacyjnych. W sprawach organizacyjnych i porządkowych należy stosować się do zaleceń innych upoważnionych przez Teatr osób.
  2. Widzowie naruszający postanowienia niniejszego regulaminu bądź nie stosujący się do poleceń osób upoważnionych przez Teatr, będą wezwani do opuszczenia Teatru. W przypadku niezastosowania się do wezwania, osoby upoważnione przez Teatr mogą wezwać służby porządkowe.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.         

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.